Skip to main content

Privatumo politika

Interneto svetainės flis.lt privatumo politika numato, kad flis.lt svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą ir el. pašto adresą) bei demografinius duomenis (pavyzdžiui, miestą). Pateikdami asmeninę informaciją flis.lt turėtojui Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ir vidinei statistikai tvarkyti.

TEISĖTUMAS
Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik privatumo politikoje apibrėžtiems informaciniams tikslams. flis.lt turėtojas negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. flis.lt turėtojas neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.
flis.lt svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines, bei gali būti iš kitų tinklalapių įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). flis.lt turėtojas nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

BENDRA INFORMACIJA
Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis flis.lt internetine svetaine.
flis.lt turėtojas gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

KOKIUS ASMENINIUS DUOMENIS RENKAME?
Vardas, el. paštas.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

DUOMENŲ PERDAVIMAS
Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

DUOMENŲ APSAUGA
Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
flis.lt turėtojas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

JŪSŲ TEISĖS
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
prašyti, kad flis.lt leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
teisę atšaukti sutikimą;
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į flis.lt turėtoją el. paštu julija@flis.lt arba telefonu +370 699 55507 arba užpildyti užklausos formą.