Skip to main content

Ar žinojote, kad pirmieji vekseliai pasirodė XI–XII a. viduramžių Italijoje? Tuometiniams pirkliams nebuvo nei patogu, nei saugu dėl dažnų apiplėšimų gabenti su savimi didelį kiekį grynųjų pinigų. Be to, nebuvo galima savo šalies valiuta atsiskaityti užsienio valstybėse. Dėl šių priežasčių pirkliai, prieš išvykdami į prekyvietes užsienio valstybėse, grynuosius pinigus mainydavo į vekselius, o paskui juos iškeisdavo užsienio valstybėje į vietos pinigus. Dėl šių mainų ir kildinimas vekselio, kaip rašytinio mainų dokumento ir piniginio įsipareigojimo, sąvokos atsiradimas.

Šiuolaikinėje visuomenėje nemaža dalis tiek fizinių, tiek juridinių asmenų yra ne kartą naudoję vekselį, ar bent jau girdėję tokį terminą. Dažnai teisinėje doktrinoje ar verslo praktikoje akcentuojama, kad vekselis padeda išvengti ilgo ir dažnai brangaus bylinėjimosi proceso, nes vekselis suteikia teisę vekselio turėtojui inicijuoti išieškojimo procesą supaprastinta tvarka, notarui išdavus vykdomąjį įrašą. 

Tačiau tam, kad būtų galima pasinaudoti vekselio privalumais, svarbu:

  • teisingai vekselį sudaryti (tam tikrais atvejais privaloma notarinė forma);
  • pateikti vekselį akceptavimui/vizavimui (tam tikri vekseliai privalo būti pateikti akceptavimui/vizavimui);
  • pateikti vekselį apmokėjimui;
  • įforminti notarine tvarka protestą dėl neakceptavimo arba neapmokėjimo (netaikoma, kai yra sąlygos „grąžinti be išlaidų“ arba „neprotestuotinas“);
  • praneši vekselio davėjui apie tai, kas vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas (visais atvejais);
  • laiku kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo;
  • notaro išduotą vykdomąjį įrašą pateikti vykdyti, nepraleidžiant terminų;
  • preciziškai laikytis terminų vekselio akceptavimui/vizavimui, protesto įforminimui, pateikimui apmokėjimui, pranešimui apie neakceptavimą ar neapmokėjimą, kreipimuisi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo.

Teisinis reguliavimas pakankamai painus, apimantis ne tik dažniausiai apyvartoje naudojamą paprastą neprotestuotiną vekselį, bet ir įsakomąjį vekselį, vekselio perdavimą indosamentu, vekselio laidavimą, iš to kylančias teises bei pareigas. Analizuojant vekselio teisinį reglamentavimą susidaro įspūdis, lyg mokytumeisi užsienio kalbą su daugybe taisyklių ir dar daugiau išimčių. Šioje trumpoje konsultacijoje pateikiamos bendrosios taisyklės, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų įsivertinti vekselio rūšį, vekselyje nurodytą terminą bei kitus vekselio turinio elementus, kad tinkamai realizuoti reikalavimo teisę. Konsultacijoje neaptariamos situacijos, kai vekselis perduodamas indosamentu. 

Taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad nors vekselis padeda supaprastinta tvarka inicijuoti išieškojimo procesą, tačiau vekselio turėjimas negarantuoja, jog pavyks išieškoti tam tikrą pinigų sumą iš skolininko. Jei yra abejonių dėl realios galimybės ateityje išsiieškoti skolą iš skolininko, rekomenduočiau rinktis kitus įrankius, pavyzdžiui, paskolos sutartį su įkeitimu arba hipoteka.  

Vekselių rūšys

Teisės doktrinoje bei tiesiniame reglamentavime išskiriamos dvi pagrindinės vekselių rūšys- įsakomasis vekselis ir paprastasis vekselis.

Paprastojo vekselio atveju pats vekselio davėjas besąlygiškai įsipareigoja apmokėti vekselyje nurodytą sumą, kitaip tariant, vekselio davėjas ir mokėtojas yra tas pats subjektas. Įsakomojo vekselio atveju vekselio davėjas turi padaryti taip, jog vekselyje nurodytą sumą apmokėtų trečiasis asmuo.

Svarbus teisinis momentas – tai atsakomybė už apmokėjimą vekselio turėtojui. Išrašydamas paprastąjį vekselį, vekselio davėjas pats asmeniškai įsipareigoja tiesiogiai sumokėti vekselyje nurodytą sumą. Tuo tarpu įsakomojo vekselio atveju vekselio davėjo išduotas vekselis jo neįpareigoja už skolos apmokėjimą. Apmokėjimas priklausys nuo vekselio davėjo nurodyto mokėtojo valios, kuriam įsakoma sumokėti vekselyje nurodytą sumą vekselio turėtojui. Tik tuo atveju, jei vekselio mokėtojas vekselyje pažymės, jog sutinka sumokėti jame nurodytą sumą – akceptuos vekselį, įsakomasis vekselis taps besąlygiškai įpareigojančiu. Mokėtojas pagal vekselį bus ne vekselio davėjas, o įsakomąjį vekselį akceptavęs asmuo, nuo akceptavimo momento įgijęs akceptanto teisinį statusą.

Paprastasis vekselis, kaip teisinis instrumentas, patogesnis vidaus prekyboje kaip prievolių užtikrinimo priemonė. Tuo tarpu įsakomaisiais vekseliais dažniau atsiskaitoma tarptautinėje prekyboje, kad sumažintų tarptautinių atsiskaitymų išlaidas.

Teisingas vekselio sudarymas

Minėta, kad tam, kad būtų galima pasinaudoti vekselio privalumais, svarbu teisingai jį sudaryti. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas įtvirtina formos ir turinio reikalavimus, kurių yra svarbu laikytis. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad įstatymas įtvirtina notarinės formos reikalavimą tais atvejais, kai vekselio suma yra didesnė nei trys tūkstančiai eurų, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.

Vekselyje turi būti nurodyta:

  1. „įsakomasis vekselis“ arba „paprastasis vekselis“;
  2. besąlyginis įsakymas (įsakomojo vekselio atveju) ar įsipareigojimas (paprastojo vekselio atveju) sumokėti įrašytą sumą;
  3. turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas, pavardė (tik įsakomojo vekselio atveju);
  4. mokėjimo terminas;
  5. mokėjimo vieta;
  6. pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta;
  7. vekselio išrašymo vieta ir data;
  8. išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas;
  9. tais atvejais, kai įsakomąjį vekselį išrašantis ūkio subjektas netvarko apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles – tai patvirtinanti informacija.   

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad galimi tik keturi vekselio apmokėjimo termino variantai: (i) jį pateikus; (ii) per tam tikrą laiką po pateikimo; (iii) per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos; (iv) nustatytą dieną.  Jei vekselyje terminas nurodomas kitaip, ar nurodomi keli vienas po kito einantys terminai, toks vekselis negalioja. Jei vekselyje nėra nurodytas mokėjimo terminas, vekselis laikomas mokėtinu jį pateikus.

Vekselio termino nurodymas svarbus ir tuo, kad vekselyje, kuris mokėtinas jį pateikus arba per tam tikrą laiką nuo pateikimo, galima nustatyti sąlygą, kad už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos. Vekseliuose, išrašytuose mokėti kitais terminais, sąlyga dėl palūkanų negalioja. Konkreti palūkanų norma privalo būti nurodyta vekselyje. 

Sąlygos, norint įgyti teisę į supaprastintą išieškojimą

 Ne retai atsitinka taip, kad nors vekselis ir turi visus turinio bei formos reikalavimus, tačiau praleidus įstatyme numatytus terminus arba neatlikus tam tikrų veiksmų, vekselis praranda savo besąlygiškumo ir absoliutumo galią ir gali būti naudojamas tik kaip skolą patvirtinantis įrodymas inicijavus civilinę bylą teisme. Tokiu atveju vekselio turėtojui teks pareiga pagrįsti bei įrodyti aplinkybes, kurių pagrindu atsirado reikalavimas.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais vekselis privalo būti pateikiamas akceptavimui/vizavimui, taip pat įstatymas griežtai nustato vekselio pateikimo apmokėjimui terminus. Be to, įstatymas įtvirtina pareigą įforminti protestą dėl atsisakymo akceptuoti arba apmokėti bei pranešti vekselio davėjui apie atsisakymą akceptuoti arba apmokėti. 

Vekselio pateikimas akceptavimui/vizavimui

Įsakomojo vekselio davėjas gali vekselyje įrašyti sąlygą, kad vekselis turi būti pateiktas akceptuoti. Pateikimo terminas gali būti nurodomas arba nenurodomas.

Vekselis, mokėtinas per tam tikrą laiką po pateikimo, turi būti akceptuojamas (įsakomojo vekselio atveju) arba vizuojamas (paprasto vekselio atveju) per vienerius metus nuo jo išdavimo dienos. Vekselio davėjas vienerių metų terminą gali sutrumpinti arba pratęsti. Paprastojo vekselio atveju jei vekselio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų ir vekselio davėjas yra fizinis asmuo, vizuojančio asmens parašo tikrumą tvirtina notaras.   

Jeigu vekselis nepateikiamas akceptuoti/vizuoti vekselio davėjo nustatytu laiku, prarandama reikalavimo teisė ir dėl neapmokėjimo, ir dėl neakceptavimo, nebent iš vekselio davėjo suformuluotos sąlygos būtų aišku, kad buvo siekiama išvengti tik atsakomybės už vekselio akceptavimą.   

Vekselio pateikimas apmokėjimui

Jei vekselio turėtojas nori įgyti teisę reikalauti vekselį apmokėti ne ginčo tvarka, būtina laikytis terminų pateikti vekselį apmokėti:

  1. vekselį, mokėtiną jį pateikus, būtina pateikti apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos, nebent vekselio davėjas šį laiką sutrumpino arba pratęsė;
  2. vekselį, mokėtiną nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, reikia pateikti apmokėti paskutinę vekselyje nurodyto mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas;
  3. vekselį, mokėtiną per tam tikrą laiką po pateikimo, būtina pateikti apmokėti du kartus – pirmą kartą pateikus, jis turi būti akceptuotas; šį pateikimą akceptuoti būtina atlikti per vienerius metus nuo jo išdavimo dienos. Jei vekselis akceptuojamas, antrą kartą jis pateikiamas kai sueina nustatytas apmokėjimo po pateikimo terminas.

Vekselio protestai

Jei vekselyje nėra sąlygos „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, vekselio turėtojas, kuris tinkamai įvykdo visas vekselio pateikimo akceptavimui arba apmokėjimui nustatytas sąlygas, tačiau vekselis neakceptuojamas arba neapmokamas nustatytais terminais, prieš pareikšdamas reikalavimus pirmiausia turi gauti oficialų patvirtinimą (įforminti protestą) dėl vekselio davėjo atsisakymo akceptuoti arba apmokėti. Vekselio protestą įformina notaras.

Neakceptavimo atveju protestas turi būti įformintas per terminą, nustatytą pateikti vekselį akceptuoti.

Neapmokėjus vekselio, mokėtino nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką nuo jo išrašymo ar pateikimo dienos, protestas turi būti įformintas pasibaigus mokėjimo terminui per vieną arba dvi darbo dienas.

Neapmokėjus vekselio, mokėtino jį pateikus, protestas turi būti įformintas iš karto tą pačią dieną, o tam tikrais, įstatyme numatytais, atvejais, vėliausiai kitą dieną.

Pranešimas neakceptavus arba neapmokėjus vekselio

Vekselio turėtojas privalo pranešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po protesto, o kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, – per tiek pat laiko po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Sekant Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo praktika, tinkamu įrodymu apie pranešimą dėl neapmokėjimo pripažintinas paštu išsiųstas pranešimas.